Εδώ εμφανίζονται οι ομάδες οι οποίες οργανώνουν το πιστοποιητικό.